คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การอนุญาตให้นักศึกษาเข้ารับบริการภายในมหาวิทยาลัย

การอนุญาตให้นักศึกษาเข้ารับบริการ-ภายในมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง การอนุญาตให้นักศึกษาเข้ารับบริการ ภายในมหาวิทยาลัย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นการชั่วคราวทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้นักศึกษาติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับงานบริการการศึกษาต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทาง Online ได้ที่ www.ru.ac.th ความแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากในลักษณะงานที่เป็นการให้บริการนักศึกษา และประชาชน ซึ่งอาจต้องมาติดต่อประสานงานด้วยตนเองระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ไม่สามารถดำเนินการผ่านทางระบบ Online ได้เพราะการพัฒนาระบบ Online ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งอาจทำให้กิดความล่าช้าและเสียหายต่อนักศึกษาได้ ประกอบกับมติที่ประชุม ก.บ.ม.ร. ครั้งที่ ๙/๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วาระที่ ๕.๓ มหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้

นักศึกษาเข้ารับบริการภายในมหาวิทยาลัยได้เป็นบางกรณี ดังนี้

๑. การขอใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิตตัวยตนเอง (กรณีสำเร็จการศึกษา)

๒. การขอใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิตทางไปรษณีย์ (กรณีสำเร็จการศึกษา)

๓. การขอใบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาทางไปรษณีย์ (กรณีไม่สำเร็จการศึกษา)

๔. การขอใบรับรองสภามหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับบริญญาตรี ส่วนกลาง (ด้วยตนเอง)

๕. การขอใบรับรองสภามหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค (ทางไปรษณีย์)

๖. การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (กรณีนำไปใช้เบิกเงินตามสิทธิ)

๗. การขอใบแทนปริญญาบัตร

๘. การขอตรวจสอบผลการศึกษา, การขอใบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา (ด้วยตนเอง) , การขอสำเนาใบสมัครและใบขึ้นกเบียนการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการขอสำเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน

๙. การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา

๑๐. การขอใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET (ฉบับจริง)

๑๑. การขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา

๑๒. ชำระเงินค่าปรับ กรณีไม่ได้กาขอจบในภาคการศึกษาที่ขอจบ

๑๓. แจ้งจบการศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิต

๑๔. ขอตรวจสอบรหัสนักศึกษา

๑๕. การขอรับเงินคืน

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาและประชาชนผู้มขอรับบริการ ปฏิบัติตามมาตรการประกาศของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา