คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.กิรติ คเชนทวา

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็ก แสดงต่อสาธารณะ

ความสนใจด้านวิชาการ

รายละเอียดความสนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

รายละเอียดวิชา

ประวัติการศึกษา

รายละเอียดการศึกษา

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

โพสต์ของฉัน

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น

ดูเหมือนว่าเราไม่พบสิ่งที่คุณต้องการ

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

ผลงานบทความและวิจัย

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น

การศึกษาการใช้สื่อเพื่อเปิดรับข้อมูลข่าวสารและการให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชน.

อัจฉรา บุญชุม, กิรติ คเชนทวา ,

อ่านบทความ

ปัจจัยพยากรณ์ความพึงพอใจจากการได้ใช้ประโยชน์จากสื่อมัลติมีเดียของกลุ่มจิตอาสาในชุมชนบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี.

กิรติ คเชนทวา, จารุวรรณ กิตติน

อ่านบทความ

ปัจจัยพยากรณ์ความสำเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน: กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้.

บุหงา ชัยสุวรรณม, พรพรรณ ประจั

อ่านบทความ

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

ผลงานสื่อสร้างสรรค์

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น