Faculty of Mass Communication

เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สุขเดช บุนนท์

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสื่อสารมวลชน

งานคลังและพัสดุ

สุพัชรา คำหล้า

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กมลวรรณ แก่นจันทร์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รุ่งเรือง นนทะสาร

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สุดาทิพย์ สายฟั่น

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งานนโยบายและแผน

ปวีณ์รัศมิ์ชา บุญทัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษา

อริสราวัลย์ บุดดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

พงษ์นรินทร์ อินแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ดรัลรัตน์ ปานรอด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายวรนันท์ จันทร์สวี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

วีรภัทร์ ชนะ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ชาคร อยู่สุข

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

จามิกร วงชมพู

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

จันจิรา สร้อยมาลา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ

ธิดาวัลย์ ศรีธรรมรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

กาญจนา ละออ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลลิตา ถิ่นบาง

บุคลากรปฏิบัติการ

บัญชา บรรดาศักดิ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

มะนูซี หะนิซู

พนักงานขับรถยนต์

โครงการพิเศษ

พรชนก โพธิ์ใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ