คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศการสรรหาคณบดีคณะสื่อสารมวลชน

ประกาศการสรรหาคณบดีคณะสื่อสารมวลชน  ๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ๑.๑ มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหารามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ ๑.๒ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่กำหนดไว้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และต้องไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานใดๆ และต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย ๒. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร ๒.๑ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่แนบ ๒.๒ รูปถ่ายสวมชุดสูทสากล ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป ๒.๓ สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ชุด ๒.๔ หนังสือรับรองการทำหน้าที่สอน หรือการทำหน้าที่ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง จำนวน ๑ ชุด ๒.๕ ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร ๓. […]

คณะสื่อสารมวลชนจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย “วัฒนความงามรามคำแหง”

คณบดีคณะสื่อสารมวลชนเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ชนะการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “Rise of Ramkhamhaeng | วัฒนความงามรามคำแหง” ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน ในฐานะประธานในพิธีได้กล่าวถึงความสำคัญของภาพถ่ายว่า ภาพถ่ายนั้นเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า ถึงว่าว่าเวลาจะผ่านไปอีกหลายสิบปี ภาพถ่ายนั้นจะเป็นเป็นเครื่องบันทึกความทรงจำที่ดี โดยเฉพาะในหัวข้อการประกวดในครั้งนี้ คือคำว่า “วัฒนความงามรามคำแหง” ซึ่งภาพที่ส่งเข้าประกวดและที่ได้รางวัล มีหลายภาพที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เป็นอย่างดีในหลากหลายแง่มุม และภาพถ่ายเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความงามในมุมมองต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายในรั้วมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี และหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงศิลปะการถ่ายภาพและนำเอาสิ่งที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต หลังจากนั้นในช่วงมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้ง 6 คน ได้อธิบายถึงความหมายและวิธีการถ่ายภาพนั้นด้วย ซึ่งนายกวี สุพัง ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้อธิบายความหมายของรูปว่า “ภาพถ่ายสะท้อนน้ำของตัวผมเองนั้น เพื่อที่ต้องการจะสะท้อนให้เห็นถึงคำว่าโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นพื้นที่ให้กับคนทุกลุ่มเพื่อให้เข้ามาศึกษา หาความรู้ ” ซึ่งนายกวีได้อธิบายการถ่ายภาพดังกล่าวว่าเป็นการถ่ายภาพด้วยการตั้งกล้องไว้ที่พื้นและใช้รีโมทในการกดชัตเตอร์ด้วยตัวของเขาเอง นอกจากผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 6 อันดับแล้ว ทางคณะยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ภาพถ่ายได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อแสดงความชื่นชมในความสามารถที่ส่งรูปเข้าประกวดจนถึงรอบสุดท้ายในครั้งนี้ด้วย    

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab ร่วมกับอีก 14 องค์กร ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2562 อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสื่อ Media Lab ระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับ ภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab ได้แก่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, True ID, องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ Thai PBS) และกลุ่มดินน้ำมัน โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นการร่วมมือในการจัดทำโครงการด้านวิชาการ ค้นคว้าด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อ เผยแพร่สื่อสร้างสรรค์จัดการอบรม สัมมนา และเผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ผลิตสื่อ องค์กรสื่อได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด ประโยชน์ทางการศึกษาและพัฒนางานวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ พัฒนาบุคลากรและ […]

ประกาศสรรหาคณบดีคณะสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสื่อสารมวลชน เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะสื่อสารมวลชน   ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ >>> ประกาศสรรหาคณบดีคณะสื่อสารมวลชน <<<