คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Back to the Future เยี่ยมชมหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นักศึกษาหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เดินทางไปเยี่ยมชมหอภาพยนตร์ ภายใต้โครงการ Back to the Future

“หนังเรื่องนี้ให้อะไรกับเรา.. อาจเป็นผลกำไร มิตรภาพ หรือประสบการณ์”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ขอขอบคุณ คุณสันติ แต้พานิช ผู้กำกับภาพยนตร์อิสระ ที่ได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์การสร้างภาพยนตร์สารคดี

ร่วมพูดคุย ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง 4kings อาชีวะ ยุค 90

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับเกียรติจากคุณพุฒิพงษ์ นาคทอง ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง 4kings อาชีวะ ยุค 90 ที่มาร่วมเสวนาหลังการรับชมภาพยนตร์เรื่อง 4 Kings เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

“Scene 1 Take 1” ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ 2565

“Scene 1 Take 1” ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา อธิการบดี ม.ร. ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์

การแจ้งจบผ่านทางไปรษณีย์ของคณะสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษาผ่านทางไปรษณีย์  เอกสารที่นักศึกษาจะต้องเตรียม เขียนใบคำร้องแจ้งจบการศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ แบบคำร้องแจ้งจบการศึกษา รูปถ่ายสวมชุดครุย สีเขียวตองอ่อน ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป (ให้เขียนชื่อ นามสกุลหลังรูป) สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้ายที่เข้าสอบ (หากมีการสอบซ่อมให้แนบมาด้วย) * ต้องเป็นใบเสร็จที่มหาวิทยาลัยออกให้ ไม่ใช้ Print จาก e-service สำเนาบัตรนักศึกษา Print ใบยืนยันการกรอกภาวะการมีงานทำ โดยกรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.mis.ru.ac.th/policy/std/Login_printGraduate.jsp *นักศึกษาที่แจ้งจบต้องบันทึกข้อมูลและพรินท์ออกมาด้วยทุกคนไม่ว่าจะมีงานทำแล้วหรือไม่ก็ตาม สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คำนำหน้า (ถ้ามี) ให้จัดส่งเอกสาร ข้อ 1-6 มาที่ หน่วยทะเบียน คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (ให้จัดส่งแบบ EMS หรือ เอกชน เท่านั้น) ** สำเนาทุกฉบับต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย หมายเหตุ: คณะจะดำเนินการแจ้งจบให้หลังจากวันที่ได้รับเอกสาร ภายใน 35 วันทำการ

ลดค่าหน่วยกิตร้อยละ 40 ภาค 1/63 ให้กับนักศึกษา ป.ตรี และนักศึกษาสมัครใหม่

มหาวิทยาลัยรามคำแหงปรับลดค่าหน่วยกิตลงร้อยละ 40 ในภาค 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาเก่าและผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยคณะสื่อสารมวลชนเป็น  1 ใน 9 คณะที่มีการปรับลดค่าหน่วยกิตด้วยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับทุกฝ่ายในหลายด้านรวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นควรมีส่วนช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักศึกษา จึงปรับลดค่าหน่วยกิตลง 40% ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ และนักศึกษาพรีดีกรี รวมทั้งผู้สมัครนักศึกษาใหม่ในภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยคณะที่ได้ลดค่าหน่วยกิตร้อยละ 40 ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ส่วนคณะ/สถาบันที่อยู่ในกำกับฯ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป คณะสื่อสารมวลชน รับสม้ครนักศึกษาใหม่ – […]

วันฝึกซ้อมและวันพระราชทานปริญญาบัตรของคณะสื่อสารมวลชน

สำหรับวันซ้อมและวันพิธี มีรายละเอียดดังนี้ ซ้อมย่อย : 24 มกราคม 2563 ห้อง 321 อาคารสุโขทัย (คาบเช้า) รายงานตัวเวลา 8.30 น. ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 321 กิจกรรมในวันซ้อมย่อย – ฝึกซ้อมบนเวที – กิจกรรมบัณฑิตสัมพันธ์ ซ้อมใหญ่ : 31 มกราคม 2563 หอประชุมพ่อขุนราคำแหงมหาราช ให้นักศึกษามาถึงเวลา 8.00 น. ณ อาคาร KLB – มีการถ่ายภาพหมู่ หลังซ้อมเวลาประมาณ 15.00 น. วันพิธี : 7 กุมภาพันธ์ 2563 (คาบบ่าย) หอประชุมพ่อขุนราคำแหงมหาราช – ให้นักศึกษามาถึงเวลา 8.00 น. ณ อาคาร KLB

โครงการประกวดภาพถ่าย “วัฒนความงามรามคำแหง”

การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมไทย “RISE OF RAMKHAMHAENG วัฒนความงามรามคำแหง”   คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ “RISE OF RAMKHAMHAENG วัฒนความงามรามคำแหง” โดยผลงานภาพถ่ายจะต้องสะท้อนถึงศิลปะ ความเชื่อ ประเพณี วิถีชีวิต อาหารการกิน ผู้คน สิ่งปลูกสร้าง และอารายธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามของมหาวิทยาลัย หรือสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ รวมไปถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนชุมชนรามคำแหง ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของไทย คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ผู้สมัครต้องเป็น นักศึกษาปัจจุบันที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ไม่จำกัดอายุและคณะวิชา) โดยต้องยังคงมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ในระหว่างช่วงการรับสมัคร (นับตั้งแต่บัดนี้ –6 กันยายน 2562) กติกาการประกวด 1) ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในลิงก์ต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์สำเนาบัตรนักศึกษาของตนเอง https://forms.gle/WnhFx5WLcDCC32oUA หรือผ่าน QR Code ที่แนบมานี้ (แนะนำให้ใช้ Google Chrome เป็นเบราว์เซอร์หลักในการเข้าสู่ระบบ) 2) ผู้สมัครรายหนึ่งสามารถส่งไฟล์ภาพถ่ายดิจิทัลได้ ไม่เกิน 3 […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab ร่วมกับอีก 14 องค์กร ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2562 อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสื่อ Media Lab ระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับ ภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab ได้แก่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, True ID, องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ Thai PBS) และกลุ่มดินน้ำมัน โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นการร่วมมือในการจัดทำโครงการด้านวิชาการ ค้นคว้าด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อ เผยแพร่สื่อสร้างสรรค์จัดการอบรม สัมมนา และเผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ผลิตสื่อ องค์กรสื่อได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด ประโยชน์ทางการศึกษาและพัฒนางานวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ พัฒนาบุคลากรและ […]

พิธีไหว้ครู คณะสื่อสารมวลชน ประจำปี 2562

  คณะสื่อสารมวลชน จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2562 โดยมี อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งในส่วนของนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า โดยตัวแทนนักศึกษามอบพานดอกไม้ให้กับคณบดี หลังจากนั้น อ.จเลิศได้ให้โอกาสกับนักศึกษา และปิดท้ายด้วยกิจกรรมผูกข้อมือให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับพรจากอาจารย์ของคณะ https://www.facebook.com/pg/masscommram/photos/?tab=album&album_id=2540590449296336