คณะผู้บริหาร

คณะสื่อสารมวลชน
Thumail

อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์

คณบดีคณะสื่อสารมวลชน

” Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. “

รศ.วาริศา พลายบัว

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.กิรติ คเชนทวา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา