คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะผู้บริหาร

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา

คณบดีคณะสื่อสารมวลชน

ผศ.ดร.กิรติ คเชนทวา

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล

ผศ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อ.​อาลี ปรียากร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา