เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ

คณะสื่อสารมวลชน

สุขเดช บุนนท์

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสื่อสารมวลชน

งานคลังและพัสดุ

สุดาทิพย์ สายฟั่น

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สุพัชรา คำหล้า

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กมลวรรณ แก่นจันทร์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รุ่งเรือง นนทะสาร

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งานนโยบายและแผน

ปวีณ์รัศมิ์ชา บุญทัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษา

จามิกร วงชมพู

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

ชาคร อยู่สุข

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วีรภัทร์ ชนะ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

อริสราวัลย์ บุดดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

พงษ์นรินทร์ อินแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ดรัลรัตน์ ปานรอด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายวรนันท์ จันทร์สวี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

จันจิรา สร้อยมาลา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ

มะนูซี หะนิซู

พนักงานขับรถยนต์

ธิดาวัลย์ ศรีธรรมรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลลิตา ถิ่นบาง

บุคลากรปฏิบัติการ

กาญจนา ละออ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

บัญชา บรรดาศักดิ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

โครงการพิเศษ

พรชนก โพธิ์ใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ