คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เจ้าหน้าที่

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักงานเลขานุการ

สุขเดช บุนนท์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสื่อสารมวลชน

งานคลังและพัสดุ

สุดาทิพย์ สายฟั่น

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สุพัชรา คำหล้า

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กมลวรรณ แก่นจันทร์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รุ่งเรือง นนทะสาร

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งานนโยบายและแผน

ปวีณ์รัศมิ์ชา บุญทัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษา​

จามิกร วงชมพู

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

ชาคร อยู่สุข

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

อริสราวัลย์ บุดดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

พงษ์นรินทร์ อินแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ดรัลรัตน์ ปานรอด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายวรนันท์ จันทร์สวี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

จันจิรา สร้อยมาลา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ​

มะนูซี หะนิซู

พนักงานขับรถยนต์

ธิดาวัลย์ ศรีธรรมรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลลิตา ถิ่นบาง

บุคลากรปฏิบัติการ

กาญจนา ละออ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

บัญชา บรรดาศักดิ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

โครงการพิเศษ​

พงศธรณ์ ศิริพงศ์สุวรรณ