คณาจารย์

คณะสื่อสารมวลชน

อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์

คณบดีคณะสื่อสารมวลชน

รศ.วาริศา พลายบัว

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ชวิศา เชยจรรยา

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

ผศ.ดร.กิรติ คเชนทวา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.วันดี ชวดนุช

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

ผศ.ดร.พัน ฉัตรไชยยันต์

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

อ.พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

อ.วิชชุตา มังคะลี

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

อ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

อ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

อ.​อาลี ปรียากร

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

อ.ทิฆัมพร ภูพันนา

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

อ.เอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ์

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

อ.อนุรักษ์ จันทร์ดำ

(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อ.สุดารัตน์ สอนบัว

(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)