คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณาจารย์

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

รศ.วาริศา พลายบัว

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา

คณบดีคณะสื่อสารมวลชน

ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

ผศ.ดร.พัน ฉัตรไชยยันต์

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

ผศ.ดร.กิรติ คเชนทวา

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล

ผศ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชนและประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์

อ.วิชชุตา มังคะลี

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

ผศ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อ.​อาลี ปรียากร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.ทิฆัมพร ภูพันนา

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

อ.เอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ์

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

อาจารย์ชวิศา เชยจรรยา

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

อ.อนุรักษ์ จันทร์ดำ

(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อ.สุดารัตน์ สอนบัว

(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)