คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณาจารย์

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ชวิศา เชยจรรยา

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

อ.เอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ์

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

อ.ทิฆัมพร ภูพันนา

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

อ.​อาลี ปรียากร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชนและประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์

อ.อนุรักษ์ จันทร์ดำ

(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

ผศ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล

อ.สุดารัตน์ สอนบัว

(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

ผศ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อ.วิชชุตา มังคะลี

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

ผศ.ดร.กิรติ คเชนทวา

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

อ.พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา

คณบดีคณะสื่อสารมวลชน

รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

ผศ.ดร.พัน ฉัตรไชยยันต์

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

รศ.วาริศา พลายบัว

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน